Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Správce údajů a smysl této informace:


Nakládaní s osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinného ode dne 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“).

Tato informace o zpracování a o ochraně osobních údajů (dále jen „Informace“) se vztahuje na osobní údaje fyzických osob – lidí (dále jen „Vy“) shromážděných:

společností FOMEI s.r.o., IČO: 46504869, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275265, která je správcem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům fyzických osob, kteří s ní uzavřeli smlouvu o dodávce zboží či služby, či ji udělili ke zpracování osobních údajů souhlas, a zpracovatelem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům fyzických osob, jejichž správcem je společnost FOMEI Slovakia s.r.o. ; a

společností FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31429149, se sídlem Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 23192/B, která je správcem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům fyzických osob, kteří s ní uzavřeli smlouvu o dodávce zboží či služby, či ji udělili ke zpracování osobních údajů souhlas, a zpracovatelem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům fyzických osob, jejichž správcem je společnost FOMEI s.r.o.
a to včetně údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek www.fomei.com.

Smyslem této informace o zpracování o ochraně osobních údajů je poskytnout Vám informace o tom, jaké kategorie (typy) osobních údajů shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům a na jakém základě je využíváme, komu je smíme poskytnout, jaká máte práva a kde je můžete uplatnit a získat další informace o osobních údajích, které zpracováváme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V záležitostech ochrany osobních údajů a v souvislosti s výkonem práv dle nařízení EU 216/679 se na něj můžete obracet.
Pověřencem je: Bc. Jaromír Kuba, společnost Kuba a partneři s.r.o., tel. +420 774487670, kuba@gdpr-pardubice.cz

Kategorie (typy) zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroje:


Osobní údaje získávané přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a při její následné realizaci/při registraci zákazníka v e-shopu / při přihlášení se k odběru novinek atd.:

identifikační údaje – údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Vás jako našeho zákazníka či osoby za Vás jednající (např. jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. trvalého pobytu; resp. účastníka, který je fyzickou osobou podnikatelem, jméno, příjmení, sídlo, identifikační číslo („IČO“), daňové identifikační číslo („DIČ“), další údaje, z nichž vyplývá, že podniká či je zapsán do příslušného rejstříku či registru); a
kontaktní údaje – údaje umožňující kontakt s Vámi (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje)
další údaje Vámi poskytnuté (např. bankovní spojení, údaje o sjednání dodávek zboží a využívání služeb, resp. případně i jakékoliv další osobní údaje obsažené ve Vaší komunikaci s námi)
Osobní údaje získávané automaticky prostřednictvím webových stránek www.fomei.com:

Pokud návštěvník přijde na webové stránky www.fomei.com a prochází je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

IP Adresa
Otevíraná stránka webu
Identifikace prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.


Soubory cookie

Při první návštěvě je návštěvník webové stránky informován, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, sloužící k optimalizaci využití webových stránek. Některé slouží pro usnadnění práce se stránkami (například uložením uživatelských předvoleb) a jiné pro analýzu návštěvnosti a zobrazování reklam na produkty, o které byste mohli mít zájem.
Použití cookies je ve většině internetových prohlížečů ve výchozím nastavení povoleno. Pokud nechcete použití cookies umožnit nebo pokud chcete použití cookies upravit, musíte provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem internetovém prohlížeči. Nastavení zákazu použití cookies však může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit webových stránek.


Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.


Dalšími zdroji osobních údajů jsou, resp. mohou být:

veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, apod.)
další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní předpis (občanský soudní řád, trestní řád apod.);


Účel zpracování osobních údajů, právní základ pro jejich zpracování:


a) Bez Vašeho souhlasu:

pro účely splnění smlouvy, zejména pro dodání zboží/poskytnutí služby, a to i prostřednictvím třetí strany – našeho smluvního partnera (např. dopravce, prodejny, subdodavatelé služeb apod.);
pro účely splnění našich právních povinností, zejména povinností stanovených v oblasti vedení účetnictví, daňové správy, archivování, vyřizování reklamací, vrácení ceny při odstoupení od smlouvy apod.;
pro účely ochrany oprávněných zájmů našich či třetí strany, zejména pro doložení uzavření smlouvy, řádného splnění smlouvy a povinností z ní plynoucích, jako je např. splnění dodání zboží/ poskytnutí služby, vyřízení případné reklamace, obdržení/vrácení ceny; jakož i obecně pro zjišťování Vaší spokojenosti a komunikace s Vámi apod.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí údajů nezbytných pro uzavření smlouvy, dodání zboží/poskytnutí služby, pro plnění s tím souvisejících povinností a pro ochranu zájmů, však s Vámi nemůžeme smlouvu na dodání zboží/poskytnutí služby uzavřít.

b) S Vaším souhlasem:

pro další účely (např. pro marketingové činnosti, zlepšování kvality námi poskytovaných služeb apod.).

Upozorňujeme, že služby a související činnosti, pro které je požadován Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nejsou nikdy určeny fyzickým osobám (tj. lidem) mladším 16-ti let. Nejste-li tedy starší 16-ti let k těmto službám se prosím neregistrujte.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem a účel jejich zapracování je vždy uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete, avšak nemusíte, udělit.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření smlouvy na dodání zboží/poskytnutí služby s námi. Je tedy pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete či nikoliv

Poskytnete-li nám souhlas se zpracováním osobních údajů, jste oprávněni kdykoliv jej odvolat.

Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu danému k jednomu účelu, též neznamená, že je nebudeme moci dále zpracovávat k dalšímu účelu (byl-li takový souhlas dán), nebo z jiného právního důvodu (tj. na jiném základě), než je souhlas. To znamená, že i po odvolání souhlasu budeme oprávněni zpracovávat osobní údaje v odpovídajícím rozsahu, pokud bude zpracování nezbytné pro účely splnění smlouvy (např. pro dodání objednaného zboží/poskytnutí služby) a/nebo splnění našich právních povinností (např. účetních a daňových) a/nebo pro ochranu oprávněných zájmů našich či třetí strany (např. pro uplatnění svých práv a oprávněných zájmů před soudy a jinými orgány moci veřejné, mimo jiné pak i pro doložení toho, že Váš souhlas ke zpracování Vašich určitých osobních údajů pro určité účely nám byl dán).


Kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje poskytujeme, resp. můžeme poskytnout:
našim smluvním partnerům, kdy jde zejména o subjekty poskytující nám služby ve vztahu k Vám (např. dopravci, prodejny, subdodavatelé služeb apod.) popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv apod.;
státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, např. právním zástupcům. daňovým poradcům apod.


Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování je prováděno v sídle správce osobních údajů, popř. v jeho provozovnách, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce osobních údajů, příp. zpracovateli.

Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv s námi uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


Doba zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a plnění povinností plynoucích jak ze závazkových vztahů (smluv), tak i z příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů Vaše osobní údaje uchováváme minimálně po dobu trvání běhu promlčecích lhůt. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále osobní údaje po dobu tohoto řízení. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku. Doba uchovávání Vašich osobních údajů však zpravidla, a to i s ohledem na lhůty stanovené příslušnými právními předpisy pro archivaci, nepřesáhne dobu 10-ti let.


Vaše práva (jako subjektu údajů):

Jako subjekt údajů máte:

1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a k následujícím informacím:

účelu zpracování,
kategorii dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
pokud nejsou osobní údaje získány od Vás, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás jako subjekt údajů,

za podmínek stanovených v čl. 15 Nařízení.

2. Právo na opravu osobních údajů (tj. právo abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají), resp. doplnění osobních údajů (tj. právo na to abychom s přihlédnutím k účelům zpracování doplnili Vaše neúplné osobní údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení) za podmínek stanovených v čl. 16 Nařízení.

3. Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení.

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 18 Nařízení.

5. Právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení.

6. Právo vznést námitku za podmínek stanovených v čl. 21 Nařízení.

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, za podmínek stanovených v dle čl. 22 Nařízení.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje, prostřednictvím kterých se na nás můžete obrátit:

Pro další informace či při uplatnění svých případných práv (na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování, na přenositelnost údajů se na nás můžete obrátit na:

Telefon: +420 495056415
Email: faltus@fomei.com
Adresa: FOMEI s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

Tato Informace o zpracování a o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a je veřejně přístupná na webových stránkách www.fomei.com.